ผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์9 ม.ค. 2561 20:29โดยManarat Promsri

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

                   1) เด็กชายรชฏ บุญจิ่ม                       ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

          ครูผู้ควบคุม       1) นางกนิฐา พรมทา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม. 4- ม.6

                   1) นายเนติพล สิทธิโชติเลิศภักดี             ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

          ครูผู้ควบคุม       1) นางสาววิชชุตา  คลังกลาง

          2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

                   1) นายนนท์ปวิธ  บัวทอง                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม       1) นายชินวัตร นามแสน

          3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ม.4-ม.6

                   1) นางสาวพรวลี แตงนารา                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                   2) นายพัชระพงษ์ ชมพูพาทย์               ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                   3) นางสาวเกษราภรณ์ ประการแก้ว       ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม     1) นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย

                             2) นางสาววิชชุตา คลังกลาง

Comments