สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โพสต์9 ม.ค. 2561 20:12โดยManarat Promsri   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 20:14 ]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

                   1) เด็กชายรชฏ บุญจิ่ม                       ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม      1) นางกนิฐา พรมทา

          2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

                   1) เด็กหญิงชลิตา หินผา                      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

                   2) เด็กหญิงธันย์ญดา จันทะพันธ์             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

                   3) เด็กหญิงมัลลิกา คุณุ                       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม    1) นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์

                             2) นางวศินี จาริอุตร์

          3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม. 1-ม. 3

                   1) เด็กหญิงพิจิตรา บุญเคล้า                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                   2) เด็กหญิงศรินณา หวังผล                   ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                   3) เด็กหญิงอทิตติยา เจริญอ้น                ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม      1)ว่าที่ร้อยตรีไพรัช พลแสน

                             2) นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย์

          4. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

                   1) เด็กชายธนกฤต เจริญรัตน์                 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

                   2) เด็กชายวรเมท ดอกบัว                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม    1) นางวศินี จาริอุตร์

                             2) นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี

          5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม. 1-ม.3                   

                   1) เด็กชายนนทพันธุ์ สิทธิโชติเลิศภักดี       ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม      1) นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์

          6. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม. 1- ม.3

                   1) เด็กชายธีระวัฒน์  ไฮงาม                 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                   2) เด็กหญิงศศิณิฐฌา อุดโท                  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม      1) นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน

                             2) นางสาวจุฑามาส บั้งทอง

          7. การแข่งขันซูโดกุ ม. 1-ม. 3

                   1) เด็กหญิงสุภัชญา จารุภาค                 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

          ครูผู้ควบคุม      1) นางนิภาพร มีแสง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

                   1) นายนนท์ปวิธ  บัวทอง                    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม      1) นายชินวัตร นามแสน

          2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ม.4-ม.6

                   1) นางสาวพรวลี แตงนารา                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 เหรียญทอง

                   2) นายพัชระพงษ์ ชมพูพาทย์                ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 เหรียญทอง

                   3) นางสาวเกษราภรณ์ ประการแก้ว         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 เหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม    1) นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย

                             2) นางสาววิชชุตา คลังกลาง

          4. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

                   1) นายนันทวัฒน์  ศรีสุวรรณ                ได้รับรางวัลรองเหรียญทอง

                   2) นายเจริญศรี พิมพ์อินทร์                  ได้รับรางวัลรองเหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม    1) นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี

                             2) นางอุษณีย์ บัวชุม

          7. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม. 4- ม.6

                   1) นายเนติพล สิทธิโชติเลิศภักดี             ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

          ครูผู้ควบคุม       1) นางสาววิชชุตา  คลังกลาง

          8. การแข่งขันซูโดกุ ม. 4-ม. 6

                   1) นางสาวรวินันทน์ จันทะบุตร             ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

          ครูผู้ควบคุม      1) นางสาวศรินยา สาระบัว

Comments