การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์29 ธ.ค. 2558 14:50โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 02:00 ]

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ   

                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                        นางสาวศรินยา  สาระบัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้        คณิตศาสตร์

ระยะเวลาศึกษา             ปีการศึกษา 2560

                                                         บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย      1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.58–0.69 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.34–0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและ  ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81    

             การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ One – Group Pretest Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t (t – test)

 ผลการวิจัยพบว่า

              1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.39/81.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

             3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Comments