ทำเนียบครูและบุคลากร

 
ดร.สมชัย  จรรยาไพบูลย์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายเกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  
นางนิภาพร  มีแสง
ตำแหน่ง ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพิจิตร  ธานี
ตำแหน่ง ครู คศ.3


นายพูลศักดิ์  ผดุงปราณ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายกิติ  ครองบุญ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางทศพร  เส้นเศษ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางกนิษฐา  พรมทา
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายสัมฤทธิ์  นาคำ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

 
นางภัทรจันทร์  อุปัญญ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
นายสุมิตร  การินทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายพิชิต  คติอุดมพร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวสมพร  มีมา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
นางสาวนวพรชยณัฐ  ผลทวี
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์
ตำแหน่ง ครู คศ.3  
 
นางสาวณัฐธิดา  สุริยะศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวศรินยา  สาระบัว
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายโชติทิวัตถ์  ทองยศ
ตำแหน่ง ครู คศ.2


นางวศินี  จาริอุตร์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายชินวัตร  นามแสน
ตำแหน่ง ครู คศ.2
  นางอุษณีย์  บัวชุม
ตำแหน่ง ครู คศ.2

 
นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวอิ๋ง  ทาราพรม
ตำแหน่ง ครู คศ.1


นางสาวปวีณา  บัวเขียว
ตำแหน่ง ครู คศ.1 

นายวริฐษ์  ทวีกัน  
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 นางสาวมณีรัตน์  พรมศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
นางสาวจุฑามาส  บั้งทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย