ผลงานครูและบุคลากร


ผลงานด้านบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์16 ต.ค. 2558 15:31โดยพิชิต คติอุดมพร   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2558 20:55 ]


      

           1.  นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์   เป็นวิทยากรแกนนำ จัดอบรมโครงการอบรมครูระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  

2.  นายพิจิตร  ธานี , นางภัทรจันทร์  อุปัญญ์ ,  นางธัญญาภรณ์  มีทองแสน และนายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์    เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์เชิงสำรวจ โปรแกรม The Geometer's Sketpad (GSP) ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 

            3. นายชินวัตร  นามแสน  เป็นวิทยากรการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)   โรงเรียนเบญจะมะมหาราช

4. นายสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ, นายชินวัตร  นามแสน, นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์ และนางกนิษฐา พรมทา  เป็นวิทยากรติวเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  (ติว O –net .3,  ม.6)

5. ายกิติ  ครองบุญ  เป็นวิทยากรครูยุวกาชาดดีเด่น ปี 2557 ได้รับโล่ห์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

6. นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์ , นางนิภาพร  มีแสง , นางมณทิพา  พรมทา , นางอุษณีย์  บัวชุม ,  นางสาวอิ๋ง  ทาราพรม , นายจรูญศักดิ์  พะคะนิยม  ,

นายทรงไทย  ไชยโย  และนายไพรัช  พลแสน เป็นวิทยากรโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1  โรงเรียนอำนาจเจริญ

7. นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์ และ นายสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ  เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ สพม. เขต 29

8. นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์ และนายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์   เป็นตัวแทนสร้างข้อสอบคัดเลือกข้อสอบครูผู้ช่วย

9. นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์  เป็นตัวแทนสร้างข้อสอบ O-net ม.3 ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)                 

10. ครูดีเด่นประจำปี   มี 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 5 คน คือ

           - รางวัลหนึ่งแสนครูดี มี 2 คน คือ นางนิภาพร  มีแสง และ นางทศพร  เส้นเศษ 

          - รางวัลงานวิจัยดีเด่น มี 1 คน คือ  นายเกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน

          - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น มี 2 คน คือ  นายกิติ  ครองบุญ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และนางสาวศรินยา  สาระบัว (คณิตศาสตร์) ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ สพม.29 และระดับชาติ                                                                                                                                                                                          

                                                             

11. อบรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 4 คน คือ    นายเกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน ,  นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ , นายพิชิต  คติอุดมพร และนางสาวอิ๋ง  ทาราพรม

12. นายชินวัตร  นามแสน  เป็นวิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ค่าย 1 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

13. นายชินวัตร  นามแสน  ป็นวิทยากรติวเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ           

 14. นายชินวัตร  นามแสน  เป็นวิทยากรติวเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ณ ราชประชานุเคราะห์ 51  

15. นายชินวัตร  นามแสน  เป็นวิทยากรติวเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ณ โรงเรียนนาจิก                   

  

            

1-1 of 1